บทนำ
ผลประโยชน์ชดเชย สำหรับ เที่ยวบิน FD, AK & QZ
ผลประโยชน์ชดเชย สำหรับ เที่ยวบิน XJ
เงื่อนไขความคุ้มครอง

แผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia
ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองท่านผู้โดยสารที่เดินทาง
ขาไปหรือขากลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย
หรือแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ผ่านทาง airasia.com

รับประกันภัยโดย บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโดย บริษัท เพิ่มพูนทรัพย์ โบรกเกอร์ จำกัดนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00016/2548

 
share_icon   แบ่งปันกับเพื่อน
make_claim_icon   เรียกร้องค่าชดเชย
tellme_more_icon   คำถามที่พบบ่อยone-way one-way return Plan Rate
สำหรับเที่ยวบิน AK, FD & QZ ที่จองในวันหรือหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2012
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ชดเชย
แผนปกติ (บาท)
ผลประโยชน์ชดเชย
แผน Fly Thru (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุุ 3,000,000 3,000,000
ความคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง

- ชดเชยค่าโดยสารที่สูญเสียไป หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บิดา มารดาของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดาของคู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร พี่ น้องของผู้เอาประกันภัย ทำให้ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร + ภาษี + น้ำมัน)
(ค่าตั๋วโดยสาร+ภาษี+น้ำมัน)
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร + ภาษี + น้ำมัน)
(ค่าตั๋วโดยสาร+ภาษี+น้ำมัน)
การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ (ออนไทม์การันตี)

- จ่าย ไม่เกิน 1ครั้ง สำหรับการล่าช้า อย่างน้อย 2 ชั่วโมงของสายการบิน
2,000
2,000
การล่าช้าของเที่ยวบินแอร์เอเชีย

จ่าย 1,000 บาท ในทุกๆ 6 ชั่วโมง ที่สายการบินออกเดินทางล่าช้า หรือถูกเลื่อนออกไป
สูงสุด 10,000 สูงสุด 10,000
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

- จ่าย 2,000 บาท ในทุกๆ 6 ชั่วโมง ที่กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า
สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000
การพลาดการต่อเที่ยวบิน

- ชดเชย 3,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมงกรณีกรณีผู้เอาประกันภัยพลาดการต่อเที่ยวบิน ณ จุดเปลี่ยนถ่ายเครื่องบิน เนื่องจากการมาถึงล่าช้าของสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินก่อนหน้า และ ไม่มีเที่ยวบินอื่นของสายการบินพาณิชย์ใดๆ ที่สามารถเดินทางทดแทนได้ภายในเวลา 6 ชั่วโมง
สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000
ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว

- ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า ทรัพย์สินส่วนตัว อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ความรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อชิ้น/คู่/ชุด (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 600 บาท)
สูงสุด 15,000 สูงสุด 15,000
การล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ

- จ่าย 1,500 บาท ในทุกๆ 6 ชั่วโมง ที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะล่าช้า
- สูงสุด 10,500
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

(ยกเว้น การให้บริการการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งศพกลับประเทศ)
รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย
ความคุ้มครองสำหรับทารก
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ เนื่องจากอุบัติเหตุ
(ทารกที่มีรายชื่ออยู่ในตารางการเดินทางเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย จำนวน 1 คน)
ทารกที่มีรายชื่ออยู่ในตารางการเดินทางเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยท่านอื่นที่ได้ซื้อแผนประกันภัย Tune Protect Travel Insurance by AirAsia จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ชดเชย (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ 300,000

clear_mess_thumbnail ปล่อยให้เราจัดการกับปัญหากวนใจ
เมื่อเกิดความยุ่งยาก - เราจะเป็นผู้ดูแลคุณ
got_question_thumbnail มีข้อสงสัยหรือไม่
ต้องการความช่วยเหลือในการส่งใบเรียกร้องค่าชดเชยหรือใบรับรอง
การประกันภัยหรือไม่ เพียงส่งข้อความถึงเรา