บทนำ
ผลประโยชน์ชดเชย
เงื่อนไขความคุ้มครอง

แผนประกันภัย AirAsia Insure
ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองท่านผู้โดยสารที่เดินทาง
ขาไปหรือขากลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย
หรือแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ผ่านทาง airasia.com

แผนประกันภัย AirAsia Insure นี้ รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 
share_icon   แบ่งปันกับเพื่อน
make_claim_icon   เรียกร้องค่าชดเชย
tellme_more_icon   คำถามที่พบบ่อยone-way one-way return Plan Rate
สำหรับเที่ยวบิน AK, FD & QZ ที่จองในวันหรือหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2012
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ชดเชย
แผนปกติ (บาท)
ผลประโยชน์ชดเชย
แผน Fly Thru (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุุ 3,000,000 3,000,000
ความคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง

- ชดเชยค่าโดยสารที่สูญเสียไป หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บิดา มารดาของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดาของคู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร พี่ น้องของผู้เอาประกันภัย ทำให้ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร+ภาษี+น้ำมัน)
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร+ภาษี+น้ำมัน)
การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ (ออนไทม์การันตี)

- จ่าย ไม่เกิน 1ครั้ง สำหรับการล่าช้า อย่างน้อย 2 ชั่วโมงของสายการบิน
2,000
2,000
การล่าช้าของเที่ยวบินแอร์เอเชีย

จ่าย 1,000 บาท ในทุกๆ 6 ชั่วโมง ที่สายการบินออกเดินทางล่าช้า หรือถูกเลื่อนออกไป
สูงสุด 10,000 สูงสุด 10,000
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

- จ่าย 2,000 บาท ในทุกๆ 6 ชั่วโมง ที่กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า
สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000
การพลาดการต่อเที่ยวบิน

- ชดเชย 3,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมงกรณีกรณีผู้เอาประกันภัยพลาดการต่อเที่ยวบิน ณ จุดเปลี่ยนถ่ายเครื่องบิน เนื่องจากการมาถึงล่าช้าของสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินก่อนหน้า และ ไม่มีเที่ยวบินอื่นของสายการบินพาณิชย์ใดๆ ที่สามารถเดินทางทดแทนได้ภายในเวลา 6 ชั่วโมง
สูงสุด 6,000 สูงสุด 6,000
ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว

- ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า ทรัพย์สินส่วนตัว อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ความรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อชิ้น/คู่/ชุด (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 600 บาท)
สูงสุด 15,000 สูงสุด 15,000
การล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ

- จ่าย 1,500 บาท ในทุกๆ 6 ชั่วโมง ที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะล่าช้า
- สูงสุด 10,500
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

(ยกเว้น การให้บริการการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งศพกลับประเทศ)
รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย
ความคุ้มครองสำหรับทารก (ต่อคน)
ทารกที่มีรายชื่ออยู่ในตารางการเดินทางเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยท่านอื่นที่ได้ซื้อแผนประกันภัย AirAsia Insure จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ชดเชย (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ 300,000

สำหรับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิน (XJ) ที่จองในวันหรือหลังวันที่ 17 มิถุนายน 2014
ความคุ้มครอง Direct Flight(บาท) Fly Thru(บาท)
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล    
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุุ 3,000,000 3,000,000
ผลประโยชน์ในความไม่สะดวกในการเดินทาง    
ความคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - -
ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว 15,000
5,000 / ชิ้น
หักค่าความเสียหาย
ส่วนแรก 600 / ครั้ง
15,000
5,000 / ชิ้น
หักค่าความเสียหาย
ส่วนแรก 600 / ครั้ง
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง สูงสุด 6,000
2,000 / ทุกๆ 6 ชั่วโมง
สูงสุด 6,000
2,000 / ทุกๆ 6 ชั่วโมง
การล่าช้าของเที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ 10,500
1,500 / ทุกๆ 6 ชั่วโมง
10,500
1,500 / ทุกๆ 6 ชั่วโมง
การล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ - สูงสุด 10,500
1,500 / ทุกๆ 6 ชั่วโมง
การพลาดการต่อเที่ยวบิน 6,000
3,000 / ทุกๆ 6 ชั่วโมง
6,000
3,000 / ทุกๆ 6 ชั่วโมง
การล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ (ออนไทม์การันตี) 2,000 2,000
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและค่ารักษาพยาบาล    
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ในกรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
- -
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และส่งศพกลับประเทศ
ในกรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
- -
การสูญเสียเงินส่วนตัว - -
การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง - -
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก - -
clear_mess_thumbnail ปล่อยให้เราจัดการกับปัญหากวนใจ
เมื่อเกิดความยุ่งยาก - เราจะเป็นผู้ดูแลคุณ
got_question_thumbnail มีข้อสงสัยหรือไม่
ต้องการความช่วยเหลือในการส่งใบเรียกร้องค่าชดเชยหรือใบรับรอง
การประกันภัยหรือไม่ เพียงส่งข้อความถึงเรา